Adnoddau darllen ar-lein / Online reading schemes

Fel ysgol, mae gennym ni fynediad i adnodd darllen o’r enw ‘Giglets’. Mae Giglets yn blatfform ar y we a fydd yn cefnogi’r ffordd yr ydym yn cyflwyno llythrennedd ar draws yr ysgol a gartref. Mae’r adnodd yn cynnwys ystod o e-lyfrau ffuglen a ffeithiol.

Bydd athro eich plentyn yn neilltuo llyfrau ac mewn rhai achosion gwaith priodol i bob disgybl ac yn egluro at ba ddiben y gellir defnyddio’r adnoddau.

As a school, we have access to a reading resource called ‘Giglets’. Giglets is a web-based platform that will support the way we deliver literacy across the school and at home. The resource includes a range of fiction and non-fiction ebooks.

Your child’s teacher will assign books and in some cases appropriate work to each pupil and explain what the resources can be used for.

For more information have a look at this information from the Giglets team: Giglets Parent Newsletter

Each child will be provided login information for Giglets.

Click this link to access: Giglets Pupil Login