Adnoddau darllen ar-lein / Online reading schemes

Fel ysgol, mae gennym ni fynediad i adnodd darllen o’r enw ‘Giglets’. Mae Giglets yn blatfform ar y we a fydd yn cefnogi’r ffordd yr ydym yn cyflwyno llythrennedd ar draws yr ysgol a gartref. Mae’r adnodd yn cynnwys ystod o e-lyfrau ffuglen a ffeithiol.

Bydd athro eich plentyn yn neilltuo llyfrau ac mewn rhai achosion gwaith priodol i bob disgybl ac yn egluro at ba ddiben y gellir defnyddio’r adnoddau.

As a school, we have access to a reading resource called ‘Giglets’. Giglets is a web-based platform that will support the way we deliver literacy across the school and at home. The resource includes a range of fiction and non-fiction ebooks.

Your child’s teacher will assign books and in some cases appropriate work to each pupil and explain what the resources can be used for.

For more information have a look at this information from the Giglets team: Giglets Parent Newsletter

Each child will be provided login information for Giglets.

Click this link to access: Giglets Pupil Login

Darllen Co.

Sefydlwyd Darllen Co. ym mis Mawrth 2022 gan gyn-athrawon gyda’r nod o fynd i’r afael â’r diffyg adnoddau dysgu digidol Cymraeg sydd ar gael i athrawon, plant a rhieni yng Nhymru. Mae ein llwyfan darllen wedi’i gynllunio i annog plant i ddarllen yn Gymraeg bob dydd a helpu athrawon i gadw golwg ar eu cynnydd darllen.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gydag awduron a darlunwyr Cymreig i greu llyfrau cyfoes, cyffrous sy’n adlewyrchu cymunedau Cymru heddiw. Fe welwch chi gasgliad o’r awduron a’r darlunwyr gwych sydd wedi cyfrannu at y wefan isod. Cysylltwch i gael cip olwg ar y llyfrau.

Bydd gan bob plentyn enw defnyddiwr a chyfrinair i fewngofnodi i ddarllen llyfrau.

A brand new Welsh-language digital reading platform made by Welsh teachers for schools and families in Wales.

Darllen Co. was founded. in March 2022 by former teachers with the aim of addressing the lack of Welsh digital learning resources available to teachers, children and parents in Wales.

We work closely with Welsh authors and illustrators to create exciting and inclusive books that reflect the communities of Wales today. You will find a collection of the wonderful writers and illustrators who have contributed to the website below. Please get in touch if you’d like to take a look at some of our books.

Each child will be given a username and password in school to gain access.