Blaenoriaethau'r Ysgol 23-26 / School Priorities 23-26

Blaenoriaethau’r ysgol ar gyfer 2023 / 2026 yw: 

Prif amcanion yr ysgol eleni bydd:

Targed 1: Parhau i ddatblygu sgiliau llafar disgyblion, gyda’r ffocws penodol ar gywirdeb, er mwyn creu dysgwyr uchelgeisiol, hyderus a galluog, sy’n gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau, gan gynnwys cymryd rhan mewn perfformiadau

Targed 2: Parhau i wella sgiliau rhifedd disgyblion

Targed 3: Datblygu dealltwriaeth gytun o gynnydd ar draws yr ysgol

Targed 4: Gwella medrau darllen Cymraeg disgyblion, yn enwedig ym mlynyddoedd 3 i 6 disgyblion

Targed 5: Gwella presenoldeb yr ysgol gyfan

 

 SCHOOL DEVELOPMENT PLAN 2023 / 2026

The schools main developments next academic year are:

Target 1: Continue to develop pupils’ oral skills, with the specific focus on accuracy, in order to create ambitious, confident and capable learners, who can communicate effectively in different forms and settings, including taking part in performances

Target 2: Continue to improve pupils numeracy skills

Target 3: Develop an agreed understanding of progress across the school

Target 4: Improve Welsh reading in years 3-6

Target 5: Improve whole school attendance