CCTV

MAE YGG Pontardawe YN GWEITHREDU SYSTEM TELEDU CYLCH (CCTV) I WELLA DIOGELWCH A SICRHAU DIOGELWCH EIN STAFF, PLANT AC YMWELWYR TRA AR Y SAFLE. BYDD CAMERAU YN CAEL EU LLEOLI AR DRAWS Y TIR AC Y TU MEWN I’R ADEILADAU.
Mae’r system wedi’i sefydlu yn unol â gofynion GDPR a bydd yn cael ei defnyddio’n benodol i:

· Diogelu disgyblion, staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr ac aelodau’r cyhoedd o ran eu diogelwch personol;

· Diogelu adeiladau ac offer yr ysgol, ac eiddo personol disgyblion, staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr ac aelodau o’r cyhoedd;

·        Cefnogi’r heddlu a’r gymuned i atal a chanfod trosedd a chynorthwyo i adnabod a dal troseddwyr;

·        Monitro diogelwch a chywirdeb safle’r ysgol a’r danfoniadau a’r rhai sy’n cyrraedd;

·        Monitro a chynnal ymddygiad disgyblion yn unol â pholisi ymddygiad yr ysgol.

Bydd ein Polisi TCC ar gael i’w ddarllen a gobeithio y bydd yn lleddfu unrhyw bryderon sydd gennych ynglŷn â’r defnydd o TCC ar y safle.

YGG Pontardawe OPERATES A CLOSED CIRCUIT TV (CCTV) SYSTEM TO IMPROVE SECURITY AND ENSURE THE SAFETY OF OUR STAFF, CHILDREN AND VISITORS WHILST ON SITE. CAMERAS WILL BE LOCATED ACROSS THE GROUNDS AND INSIDE THE BUILDINGS.

The system is set up in accordance with GDPR requirements and will be used specifically to:

·       To protect pupils, staff, volunteers, visitors and members of the public with regard to their personal safety;

·       To protect the school buildings and equipment, and the personal property of pupils, staff, volunteers, visitors and members of the public;

·       To support the police and community in preventing and detecting crime and assist in the identification and apprehension of offenders;

·       To monitor the security and integrity of the school site and deliveries and arrivals;

·       To monitor and uphold behaviour among pupils in line with the school behaviour policy.

Our CCTV Policy will be available to read and will hopefully alleviate any concerns you have regarding the use of CCTV on the site.