Diogelu / Safeguarding

Mae YGG Pontardawe yn cydnabod yn llwyr y cyfraniad mae’n ei wneud i amddiffyn plant.

Mae tair prif elfen i’n polisi:

  • atal drwy’r gefnogaeth addysgu a bugeiliol a gynigir i ddisgyblion
  • gweithdrefnau ar gyfer nodi ac adrodd am achosion, neu achosion posib o gam-drin. Oherwydd ein cysywllt o ddydd i ddydd â phlant, mae staff yr ysgol mewn sefyllfa ddelfrydol i weld arwyddion allanol o gam-drin
  • rhoi cefnogaeth i ddisgyblion sydd efallai wedi’u cam-drin yn y gorffennol.

Person Dynodedig ar gyfer diogelu yw: Mr M Evans

Dirprwy Berson Dynodedig ar gyfer diogelu yw: Mr A Owen / Mrs L Curtis / Mrs N Fairburn / Miss A Jones

Aelod o’r corff Llywodraethwyr: Mrs Rhian Davies

Mae ein polisi yn berthnasol i holl staff, llywodraethwyr a gwirfoddolwyr yr ysgol.

Bydd ein hysgol yn adolygu’r polisi’n flynyddol ac rydym yn ymrwymedig i ddilyn unrhyw arweiniad newydd a dderbynnir gan yr AALl.

YGG Pontardawe fully recognises the contribution it makes to child protection.

There are three main elements to our policy:

  • prevention through the teaching and pastoral support offered to pupils
  • procedures for identifying and reporting cases, or suspected cases, of abuse. Because of our day to day contact with children school staff are well placed to observe the outward signs of abuse,
  • support to pupils who may have been abused.

Designated Child Protection Officer is: Mr M Evans

Deputy Designated Child Protection Officer: Mr A Owen / Mrs L Curtis / Mrs N Fairburn / Miss A Jones

Governor responsibility: Mrs Rhian Davies

Dogfennaeth a Pholisiau / Documents & Policies

Our policy applies to all staff, governors and volunteers working in the school.

Our school will annually review the policy and is committed to following any new guidance received from the LEA.

NPT Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant Enghreifftiol ar gyfer Ysgolion – Awst 2023 (002)

update NPT Safeguarding and Child Protection Model Policy – August 2023

Gwrth fwlio – Anti bullying YGGP (2)

Diogelu safeguarding i rieni 2023

My Concern

Share-Aware-booklet

Schools-Council

Online-safety-booklet