GGD / PDG

Dyrennir y Grant Datblygu Disgyblion (GAD) i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys ar hyn o bryd eu bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim (eFSM) a disgyblion sydd wedi bod yn derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC). Disgwylir i ysgolion wneud y defnydd gorau o’r cyllid hwn i roi strategaethau cynaliadwy ar waith a fydd yn sicrhau newidiadau’n gyflym i ddysgwyr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu sy’n blant sy’n derbyn gofal. Fel ysgol, rydym wedi cytuno ar y tri cham canlynol:1. nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion
2. cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau
3. monitro a gwerthuso effaith adnoddauYn 2024-25  rhoddwyd dyraniad PDG o £56,350 i YGG Pontardawe. Yn YGG Pontardawe, mae gennym gynllun cynhwysfawr, y cytunwyd arno ac a fonitrir gan Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot, i hyrwyddo cynnydd a dileu rhwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn. Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael tuag at:
· Gweithredu ymyrraeth ar gyfer disgyblion targedig.
· Gwrthbwyso costau ymweliadau addysgol a gwrthbwyso costau preswyl ar gyfer disgyblion eFSM a’r rhai mewn cartrefi difreintiedig.
· Gwella mynediad i weithgareddau cyfoethogi (clybiau allgyrsiol) ar gyfer disgyblion eFSM.
· Cefnogi disgyblion gyda’u strategaethau lles ac ymddygiad.
Effaith fwriadedig y camau gweithredu uchod yw:
· Gwella’r gefnogaeth i ddisgyblion a theuluoedd a dargedir trwy ymyrraeth.
· Gwella cyrhaeddiad disgyblion targedig trwy ddefnyddio cymorth ychwanegol.
· Darparu gwell mynediad i gwricwlwm cyfoethog ar gyfer disgyblion targedig.
· Gwell lles ac ymddygiad ar gyfer disgyblion targedig.

The Pupil Development Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low income families and are currently known to be eligible for free school meals (eFSM) and pupils who have been looked after continuously for more than six months (LAC). Schools are expected to make the best use of this funding to implement sustainable strategies that will quickly bring about changes for learners eligible for free school meals or who are LAC. As a school, we have agreed the following three steps:

1. to identify the target group of pupils, its characteristics and needs

2. to plan interventions which make the most effective use of resources

3. to monitor and evaluate the impact of resources

In 2024-25  YGG Pontardawe was provided with a PDG allocation of £56,350. At YGG Pontardawe, we have a comprehensive plan, agreed and monitored by Neath Port Talbot Local Authority, to promote progress and remove barriers to learning for students eligible for this funding. We have used the funding available towards:

· Implementation of intervention for targeted pupils.

· The offset of educational visit costs and the offset of residential costs for eFSM pupils and those in disadvantaged homes.

· Improving access to enrichment activities (extra-curricular clubs) for eFSM pupils.

· To support pupils with their wellbeing and behaviour strategies.

The intended impact of the above actions is to:

· Improve support for targeted pupils and families through intervention.

· Improve attainment for targeted pupils through the deployment of additional support.

· Provide improved access to an enriched curriculum for targeted pupils.

· Improved wellbeing and behaviour for targeted pupils.

PDG Strategy Statement YGGP 24-25