Siarter Iaith / Welsh Charter

            Tanio’r Ddraig leaflet Feb 23

Gwefan Siarter Iaith CNPT – Syniadau gweithredu (google.com)

Nod

Nod y Siarter Iaith yw arwain at gynnydd yn nefydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg.

I ysbrydoli ein plant i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau.

Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o’r ysgol: y Cyngor Ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gumuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

Dwy iaith, dwywaith y dewis!

Objective

The objective of the Language Charter is to provide a clear framework, which can be used to promote and increase the use of Welsh by children in a social context.

To encourage and inspire our children to use Welsh in all aspects of their lives.

The Language Charter exhorts participation from every member of the school community: the school council, the pupils, the workforce, parents, governors and the wider community are all encouraged to take full ownership of it.

Two languages, twice the choice!

https://cymraeg.gov.wales/?lang=cy

Defnyddia dy Gymraeg / Use your Welsh  PDF

Welsh Cymraeg

Gweithgareddau’r Siarter Iaith / Welsh Charter activities

https://sites.google.com/hwbcymru.net/siarteriaithysgolgcg/cartref-home

Cymorth Rhieni / Support for Parents

https://sites.google.com/hwbcymru.net/cefnogi-fy-mhlentyn/adref-home

Caneuon Rhieni Pontardawe (1)

Gemau Bwrdd Rhieni (1)

Cymraeg Adref Pontardawe (1)

Manteision Cymraeg (1)

Pecyn Pontio Addysg Gymraeg MICNPT (CYM)

Ail lawnsio YGGP

https://www.canva.com/design/DAFhwWOgYZ0/uc5vC1XOjckNGzOEpjY2eQ/view?utm_content=DAFhwWOgYZ0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

English video for parents

Fideo Cymraeg i rieni